بایگانی‌ ماهانه: آبان ۱۳۹۵

مواد غذایی مضر برای گربه ها

بازدیدها: 361 از آنجایی که گربه ها هر غذایی را نمی خورند ممکن است این تصور ایجاد شود که آن ها می توانند تشخیص دهند که چه خوراک هایی برایشان مناسب و چه غذاهایی برایشان مضر است....

Alimenti nocivi per i gatti

Alimenti nocivi per i gatti

بازدیدها: 25 Dal momento che i gatti non mangiano qualsiasi cibo può creare l'impressione che può riconoscere che ciò che diamo da mangiare loro ciò che gli alimenti siano appropriati ed è nocivo. Ma...

Aliments nocifs pour les chats

Aliments nocifs pour les chats

بازدیدها: 41 Étant donné que les chats ne mangent pas n’importe quel aliment peut donner l’impression qu’il peut reconnaître que ce qui nous nourrir quels aliments conviennent et est nuisible. Mais la réalité est...

Alimentos perjudiciales para los gatos

Alimentos perjudiciales para los gatos

بازدیدها: 75 Puesto que los gatos no comen cualquier alimento puede dar la impresión de que puede reconocer que lo darles de comer Qué alimentos son adecuados y es perjudicial. Pero la realidad es...

Harmful food for cats

Harmful food for cats

بازدیدها: 53 Since cats do not eat any food may create the impression that it can recognize that what we feed them what foods are appropriate and is harmful. But the reality is another,...

مواد غذایی مضر برای گربه ها

مواد غذایی مضر برای گربه ها

بازدیدها: 95 از آنجایی که گربه ها هر غذایی را نمی خورند ممکن است این تصور ایجاد شود که آن ها می توانند تشخیص دهند که چه خوراک هایی برایشان مناسب و چه غذاهایی برایشان مضر است....