با رتیل شرقی آشنا شوید محل زیست این نوع رتیل در کشور استرالیا می باشد و می تواند تا اندازه نه سانتیمتر و طول پاهای بیست و سه سانتیمتر رشد کند رتیل شرقی که به عنکبوت پر…

مطالب مرتبط