صبح که بیدار شدم در پیج پناهگاه یار واقعیت تلخ و دردناک دیدم .بعدش طبق معمول حین حیاط شستن… صبح که بیدار شدم در پیج پناهگاه یار واقعیت تلخ و دردناک دیدم .بعدش طبق معمو…

مطالب مرتبط