عاشق همه نوع از اشرف مخلوقات ام اما از نوع انسان حیوان نما که از نظر من فرشته اند نه حیوان ا�%۸٫٫٫

مطالب مرتبط