آویز فروردین(مجموعه زودیاک)🐏 💍سمبل ماه فروردین حیوان قوچ است و عنصر وجودشان آتش 🔥 همچنین رز سرخ🌹 ، گل محبوبشان است و روز سه شنبه روز مبارکشان . متولدین ماه فروردی…

مطالب مرتبط