عامل بیماری انگلی بنام توکسوپلاسما گوندی است که توسط گربه منتقل میشودودربدن گربه وجودداردکه بامدفوع حیوان دفع میگرددوباعث کیست دربافت بدن دیگرحیوانات میشود. bioteb.ir/…

مطالب مرتبط