حیوانات با راههای مختلفی با انسان و دیگر حیوانات ارتباط برقرار میکنند. یکی از راه ها زبان بدن هست. بعضی از زبان بدن گربهها را در این پست میبینید. در ادامه دربباره راهه…

مطالب مرتبط