عبدالرضا کاهانی کارگردان “اسب حیوان نجیبی است” در صفحه اجتماعی اش نوشت: خب؛ رمضان تمام شد و سفر شمال هم. لطفا هر مسئولى زودتر سر کار رفت، خبرى از فیلم هاى “وقت داریم …

مطالب مرتبط