فراتر از آدمی و حیوان فراتر روئیدم، وسخن میگویم کسی را با من سخنی نیست. بس تنها بالیدم و بس بلند چشم به راهم چشم به راه چه؟ بارگاه ابرها، بس نزدیک است به من چشم به راه ن…

مطالب مرتبط