اگر انسان را معجونی از فرشته و حیوان 'بدانیم  درباره ی حیوان بی انصافی کرده ایم چه بهتر است که او را، ترکیبی از فرشته و شیطان بدانیم. – راس…

مطالب مرتبط