مطیع گردد بحق ۸۶۴۲، مسخر گردد بحق بدوح، بی آرام، بی قرار حاضر شود طلسم محبت، حکاکی بر روی برنج حیوان باربر در اینجا نماد عاشق است Persian talisman. According to The New Inquiry, “a brass amulet t…

مطیع گردد بحق ۸۶۴۲، مسخر گردد بحق بدوح، بی آرام، بی قرار حاضر شود طلسم محبت، حکاکی بر روی برنج حیوان باربر در اینجا نماد عاشق است Persian talisman. According to The New Inquiry, “a brass amulet t…

مطالب مرتبط