یاری اندرکس نمی‌بینیم یاران را چه شد… دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد…

یاری اندرکس نمی‌بینیم یاران را چه شد… دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد…

مطالب مرتبط