از جمادی مُردَم و نامی شدم / وز نما مُردم به حیوان سر زدم /مُردم از حیوانی و آدم شدم / پس چه ترسم؟ کِی ز مُردن کم شدم؟ حملۀ دیگر بمیرم از بشر / تا برآرم از ملائک بال و پر/ ب…

مطالب مرتبط