استخوانها اغلب نمادی برای سگ و گربه، بخصوص سگ هستند، متاسفانه این ایده که استخوانها تغذیه ای سالم و یه نوع سرگرمی برای حیوان اهلی محسوب میشود. سگ با استخوان…

مطالب مرتبط