این دختر بچه چینی با قدرتی شگفت انگیز توانست چند حیوان را هیپنوتیزم کرده و برای چند دقیقه آنها را بخواباند….

مطالب مرتبط