قرار است که آدم باشیم ولی بعضی از ما که له شده ایم تبدیل به حیوان کوچکی مانند موش شده ایم holakoueearchive…….

مطالب مرتبط