معنی واژه #master استاد، مدیر، چیره دست، پیر، رئیس، ارباب، سرور، سید، سرامد، کارفرما، صاحب، دانشور، برجسته، چیره دست، رام کردن، استاد شدن، ماهر شدن، خوب یاد گرفتن، تسل…

مطالب مرتبط