در انسان و حیوان چیزی بنام هوش وجود دارد که توانایی اوست در سازش. هوش تنوع است در سازش . holakoueearchive.co…

مطالب مرتبط