– حیوان درون گالری شماره شش ۲۶ آذر ۱۳۹۵ تا ۰۳ دی ۱۳۹۵ ۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه) ۱۶ تا ۲۰ (غیرافتتاحیه) عکس گردآوری توسط: حافظ روحانی – سوگل کاشانی – ژوبین میراسکندری هنرمندان: رئوفه ر…

مطالب مرتبط