زمانی که دشمن دید حریف سینه به سینه ی بچه های ما نمیشه٬ شروع کرد به زدن شیمیایی؛غرب فرمول ترکیب شیمیایی را به صدام داده بود که هم خفه می کرد هم تاول زا بود؛ دشمن به زور …

مطالب مرتبط