ژرمن شپرد (German Shepherd) توله ژرمن همانگونه که از اسم و نامگذاری این حیوان مشخص است در گذشته ، هدف اصلی استفاده از این سگ ، برای هدایت گله های بزرگ گوسفند بوده است…

مطالب مرتبط